1. buffet
  2. กระเป๋า
  3. ที่นอน
เงื่อนไขการขาย
 
  คูปองทุกใบที่ทำการพิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นใดอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Ensogo (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า "คูปอง") ซึ่งได้ทำการซื้อจากเจ้าของธุรกิจ (บริษัทผู้ค้า) ผ่านทาง Ensogo โดย คูปอง เหล่านี้จะถูกนำไปแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าและบริการโดยได้รับส่วนลดจากราคาที่ตั้งไว้ ในการสั่งซื้อ คูปอง จากเจ้าของกิจการนั้นๆผ่านทาง Ensogo คือการซื้อ คูปอง โดยยึดเอาเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานขึ้นมาเพื่อทำการสั่งซื้อ คูปอง การที่คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้งานก็เพื่อที่เราจะได้สามารถทำให้คุณเข้าใช้งานระบบได้อย่างสะดวก ทั้งการพิมพ์คำสั่งซื้อของคุณออกมา ตรวจสอบคำสั่งซื้อครั้งที่ผ่านๆมาของคุณ ปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณสนใจ และเพื่อให้แน่ใจถึงการอนุญาตใช้งานของคูปองนี้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเรา กรุณาคลิกไปชมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา
   
  คูปองที่คุณทำการสั่งซื้อผ่าน Ensogo เป็นการแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัทผู้ค้า ซึ่งบริษัทผู้ค้านั้นเป็นผู้ขาย คูปอง ให้กับคุณโดยผ่านทาง Ensogo บริษัทผู้ค้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการนำเสนอสินค้าหรือบริการใดๆให้กับคุณในการใช้ คูปอง ที่คุณซื้อไปและทำการแลกเปลี่ยนกับบริษัทนั้นๆ Ensogo และ บริษัทผู้ค้า ไม่รับผิดชอบต่อ คูปอง ที่อยู่ในความครอบครองของคุณแล้วเกิด สูญหาย หรือ ถูกขโมย ไปในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  หมายเหตุ: ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 
1. นโยบายและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการใช้ คูปอง เฉพาะของร้านอาหาร
 
รายละเอียดของการใช้ คูปอง ในร้านอาหารจะถูกกำหนดโดยร้านอาหารนั้นๆและจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างละเอียดในข้อเสนอของคูปอง ดังกล่าว
การใช้คูปองเฉพาะของร้านอาหาร เพื่อใช้แลกซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นถือเป็นสิทธิขาดที่ร้านอาหารนั้นๆจะเป็นผู้ตัดสินใจ และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ.
คูปอง ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับใบรับรอง คูปอง หรือ โปรโมชั่นอื่นใดจากบุคคลที่ 3 นอกเสียจากว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษจากร้านอาหารนั้นๆ
คูปองของร้านอาหารที่ระบุไว้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงินสด ภาษี ค่าบริการหรือ เครดิตอื่นใดที่มิได้มีการอนุญาตโดยร้านอาหารนั้น
การให้เครดิตที่ออกให้โดยร้านอาหารนั้นเป็นการตัดสินใจของร้านอาหารแต่เพียงผู้เดียว นอกเสียจากว่ามีการกำหนดอื่นใดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
ใช้เพื่อรับประทานภายในร้านเท่านั้น นอกเสียจากว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
Ensogo และ ร้านอาหาร ไม่รับผิดชอบต่อ คูปองที่สูญหาย หรือ ถูกขโมย หรือ ตัวเลขอ้างอิงของคูปอง ที่ถูกขโมยไป
คูปอง ของร้านอาหารไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ นำไปขาย หรือ แลกเปลี่ยน นอกเสียจากจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ .
การพยายามจะนำไปแลกเปลี่ยนที่มิได้สอดคล้องกับนโยบายและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือเป็นการทำให้ คูปอง ของร้านอาหารนั้นเป็นโมฆะ
การเป็นโมฆะอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย
   
2.
นโยบายและเงื่อนไขสำหรับคูปอง ของบริษัทผู้ค้าที่ไม่ใช่ร้านอาหาร
 
คูปอง ของบริษัทผู้ค้าสามารถนำไปใช้ได้กับสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทผู้ค้าเท่านั้นและอาจจะไม่ได้รวมถึงค่าขนส่งและค่าบริการยกขนสินค้า
ในการใช้บริการแต่ละครั้ง สามารถใช้คูปอง ได้เพียง 1 ใบเท่านั้น และ คูปอง 1 ใบจะสามารถนำมาใช้ได้ต่อการซื้อ 1 ครั้ง นอกเสียจากว่าจะมีการระบุไว้เป็นอื่นโดยทางบริษัทผู้ค้าเอง
การจำหน่ายเครดิตนี้เป็นการตัดสินใจของบริษัทคู่ค้าแต่เพียงผู้เดียว นอกเสียจากว่าจะมีการระบุไว้เป็นอื่นในทางกฎหมาย
Ensogo และ บริษัทผู้ค้า ไม่รับผิดชอบต่อคูปอง ที่สูญหาย หรือ ถูกขโมย หรือ ตัวเลขอ้างอิงของคูปอง ที่ถูกขโมยไป
คูปอง ไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับใบรับรอง คูปอง หรือ โปรโมชั่นอื่นใดจากบุคคลที่ 3 นอกเสียจากว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษจากบริษัทผู้ค้านั้นๆ
คูปอง นี้ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ นำไปขาย หรือ แลกเปลี่ยน นอกเสียจากจะมีการทำไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
การพยายามจะนำไปแลกเปลี่ยนที่มิได้สอดคล้องกับนโยบายและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือเป็นการทำให้ คูปอง นั้นเป็นโมฆะ
การเป็นโมฆะอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย
   
3.
นโยบายและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้ คูปอง ทุกชนิดของ Ensogo
  คูปอง ทุกใบจะต้องขึ้นอยู่กับ นโยบายและเงื่อนไข ของ Ensogo และร้านอาหารหรือ บริษัทผู้ค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทผู้ค้า หรือ ร้านอาหาร คือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่คุณได้ทำการสั่งซื้อ
   
  เจ้าของ และ ผู้ออกคูปอง ในส่วนของคูปอง เฉพาะร้านอาหาร ก็คือ ตัวร้านอาหารเอง ส่วนเจ้าของ และผู้ออก คูปอง ในส่วนของบริษัทผู้ค้า ก็คือ ตัวบริษัทนั้นๆเอง ในฐานะของเจ้าของและผู้ออกคูปอง แล้ว ร้านอาหาร หรือ บริษัท จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่หากเกิด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ความเสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ อันเกิดจากการที่ลูกค้าผู้ใช้บริการเกิดประสบกับความเสียหาย และทางร้านอาหารหรือบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่หากคูปอง ที่ไม่มีการนำไปใช้ จะมีการนำไปขอคืนเงิน เราถือว่าคุณได้สละสิทธิ์และยอมรับว่า Ensogo และ พนักงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าง และ ตัวแทนใดๆของ Ensogo มิได้มีส่วนรับผิดชอบในการเรียกร้องความเสียหาย หรือ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ การบาดเจ็บใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ การกระทำหรือการละเลยของบริษัทคู่ค้าหรือร้านอาหารอันเกี่ยวเนื่องกับ คูปอง และ คูปอง เฉพาะร้านอาหารและ คูปอง ของบริษัทคู่ค้าจะสามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถนำมาแลกคืนเพื่อผลกำไรได้
   
  ตามที่มีกฎหมายระบุไว้ บริษัทผู้ค้าอาจมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดโอกาสให้คุณได้แลกเปลี่ยน Voucher ของคุณคืนเป็นเงินสดในมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่คุณจ่ายไปจริงในการซื้อ Voucher นั้น (อาทิเช่น คุณจ่ายเงินซื้อ Voucher ไปในราคา 100 บาท โดยที่ Voucher มีมูลค่า 200 บาท มูลค่าเงินสดที่คุณจ่ายไปจริงคือ 100 บาท ไม่ใช่ 200 บาท) ในขณะที่วันที่หมดอายุบน Voucher นั้นหมายถึงวันสุดท้ายที่คุณจะสามารถนำ Voucher ไปใช้กับบริษัทผู้ค้านั้นๆ เพื่อให้ได้ราคาโปรโมชั่นตามที่ Ensogo เสนอไว้ และกฎหมายที่บังคับใช้อาจจะมีการระบุเพิ่มไว้ว่า บริษัทผู้ค้าจะรับผิดชอบในการคืนเงินตามมูลค่าเงินสดที่คุณจ่ายไปในการซื้อ Voucher ของคุณ อีกระยะหนึ่งที่เกินจากวันที่หมดอายุตามที่ระบุไว้บน Voucher